Face à l'album " Heel diep in mijn hart" en Néerlandais, un album en français aurait dû sortir en même temps le 22/06/1998. Hélas, vu le faible intérêt des médias francophones lors d'une première présentation de l'album au moment de la sortie du single " Casser le blues ", l'album n'est finalement pas sorti.

En effet, exceptions à la règle générale, seuls deux animateurs de radio, qui se reconnaitront, ont acceuilli Sandra à cette occasion !
Qu'ils en soient vivement remerciés !!

La chanson prévue en français correspondant à la chanson en néerlandais d'où vous venez n'est donc, hélas trois fois hélas, pas disponible sur ce site, à ce jour !

Tegenover het album "Heel diep in mijn hart" in het Nederlands, moest een Frans album tegelijkertijd op 22/06/1998 uitkomen. Helaas, gezien de weinige interesse van de Franstalige media bij de eerste voorstelling van het album op het ogenblik van de uitbreng van de single "Casser le blues", is het album uiteindelijk niet uitgekomen.

Inderdaad, uitzonderingen op de algemene regel, slechts twee radiopresentatoren, die zich zullen herkennen, hebben Sandra verwelkomd bij deze gelegenheid !         Zij worden er hartelijk voor bedankt !!

Het lied voorzien in het Frans overeenstemmend met het lied in het Nederlands van waar u komt, is dus, helaas driemaal helaas, niet beschikbaar op deze site, tot op heden !


Next to the album in Dutch " Heel diep in mijn hart ", an album in French should have been released at the same time on 22nd June 1998. In reason of the lack of interest of Belgian French-speaking medias at the occasion of a first presentation of it by the release of the single " Casser le blues ", the album hasn't been released in the end.

Indeed, exceptions to this general rule, only 2 radio speakers, who will easily recognize themselves, have welcome Sandra at this occasion !
May they be deeply thanked for it !!!

The forseen song in French corresponding to the song in Dutch you come from, is for this reason - pitty, oh pitty ! - not available on this site, so far !